Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Донецької обласної прокуратури

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Центральним комітетом Незалежної профспілки
працівників прокуратури
Донецької області
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами працівників органів Донецької обласної
прокуратури
20.07.2021
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
державних службовців Донецької обласної прокуратури
 
І.       Загальні положення
 
1.       Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Донецької обласної прокуратури (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.                 
2.       Правила визначають загальні положення  організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців Донецької обласної прокуратури, режиму та умов роботи, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності та якості роботи.
3.       Правила затверджуються загальними зборами державних службовців Донецької обласної прокуратури і я Центральним комітетом незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області (далі – профспілковий комітет).
4.      Правила є обов’язковими для всіх державних службовців Донецької обласної прокуратури та доводяться до їх відома під підпис.
 
ІІ.      Загальні вимоги щодо етичної поведінки державних службовців
 
1.      Державні службовці у своїй діяльності зобов’язані:
-        дотримуватися вимог етичної поведінки;
                   -        дбати про професійну честь і гідність;
         -        уникати  нецензурної лексики;
         -        не допускати проявів зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян;
         -        дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю одягу та спілкування, виявляти принциповість і витримку під час виконання своїх службових обов’язків; 
         -        утримувати в порядку своє робоче місце та забезпечувати збереження державного майна, наданого в користування;
          -        дотримуватися вимоги щодо заборони куріння тютюнових виробів на робочих місцях та у місцях загального користування, крім спеціально відведених місць, обладнаних кімнат.
        
IІІ.    Робочий час і час відпочинку
 
1.         Тривалість робочого часу державних службовців Донецької обласної прокуратури становить 40 годин на тиждень.
          У Донецькій обласній прокуратурі встановлено такий службовий розпорядок:
          -        початок роботи з 9 години – упродовж робочого тижня;
          -        перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – упродовж робочого тижня (перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час працівник може відлучатися з місця роботи);
          -        кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер –
о 18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;
          -        вихідні дні – субота і неділя.
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання наказу Офісу Генерального прокурора № 315 від 07.07.2020 встановлено такий режим роботи:
  • початок роботи з 8 години – упродовж робочого тижня;
  • перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин – упродовж робочого тижня;
  • кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер –
    о 17 годині, у п’ятницю – о 15 годині 45 хвилин;
вихідні дні – субота і неділя.
          Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
          З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, при наявності рекомендації Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального прокурора,  керівником Донецької обласної прокуратури може видаватися відповідний наказ про перенесення таких днів, який погоджується з профспілковим комітетом.
2.      Державні службовці можуть перебувати в робочий час за межами приміщення Донецької обласної прокуратури зі службових питань з відома безпосереднього керівника відповідного підрозділу, а керівники самостійних структурних підрозділів – відповідного заступника керівника Донецької обласної прокуратури.
          Про свою відсутність на роботі державний службовець повідомляє безпосереднього керівника у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними способами.
          У разі недотримання державним службовцем цих вимог складається акт про його відсутність на робочому місці.
          При ненаданні державним службовцем доказів поважності причини відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника Донецької обласної прокуратури щодо причин своєї відсутності.
          3.      У структурних підрозділах Донецької обласної прокуратури ведеться облік робочого часу державних службовців шляхом складання відповідальною особою табелів обліку робочого часу. Щомісячно 13 і 23 числа табель обліку робочого часу передається до підрозділу бухгалтерської служби за підписом начальника структурного підрозділу, відповідальної за це особи і працівника кадрового підрозділу.
4.      Забороняється в робочий час відволікати державних службовців від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, не пов’язаних з основною діяльністю.
 
          ІV.    Перебування державних службовців на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 
          1.      Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника Донецької обласної прокуратури, про який повідомляється профспілковий комітет, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні.
          2.      За потреби державний службовець може залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні та після закінчення робочого дня.
          Чергування державних службовців здійснюється згідно з графіком, який затверджується наказом керівника Донецької обласної прокуратури за погодженням із профспілковим комітетом.
          3.      За роботу в зазначені дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, що визначені законодавством про працю, або протягом місяця за їх заявами надаються відповідні дні відпочинку.
 
V.      Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
 
1.      Нормативно-правові акти, накази, доручення та розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
2.      Підтвердженням ознайомлення може слугувати  підпис державного службовця на документі або у журналі реєстрації документів.
3.      Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Донецької обласної прокуратури.
 
VI.    Охорона праці та протипожежна безпека
 
1.       Визначена керівником Донецької обласної прокуратури відповідальна особа організовує забезпечення безпечних умов праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці,   інструктування державних службовців відповідає особа, на яку покладено такий обов’язок.
2.      Державні службовці Донецької обласної прокуратури зобовязані дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3.      Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 
VII.   Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна
 
1.        Державний службовець у разі звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передає справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особі, уповноваженій керівником структурного підрозділу Донецької обласної прокуратури, в якому працював державний службовець. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2.        Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується державним службовцем, який звільняється чи переводиться, керівником його структурного підрозділу, державним службовцем, який приймає справи і майно, та керівником відділу кадрової роботи та державної служби Донецької обласної прокуратури.
          Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.
 
VIII. Пропускний режим
 
1.       Порядок допуску на територію та до адміністративних будівель Донецької обласної прокуратури регламентується окремим наказом керівника Донецької обласної прокуратури.
2.      Вхід державних службовців Донецької обласної прокуратури до адміністративних приміщень здійснюється через пости (турнікети) з використанням електронної перепустки (смарт-карти) або за пред’явленням службового посвідчення.
 
IX.    Прикінцеві положення
 
1.       Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.       Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівником Донецької обласної прокуратури, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за згодою з профспілковим комітетом.
3. Дія цих Правил поширюється на державних службовців окружних прокуратур Донецької області.
4. Зміни до Правил, необхідність внесення яких виникає виключно у зв’язку із зміною у нормативно-правових актах, вносяться наказом керівника обласної прокуратури за попереднім узгодженням з  Центральним комітетом Незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області без скликання загальних зборів працівників органів прокуратури області.
5. Інші зміни до Правил вносяться шляхом затвердження на загальних зборах працівників органів прокуратури області за поданням керівника обласної прокуратури і погодженням з Центральним комітетом Незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області.
 
Відділ кадрової роботи 
та державної служби
Донецької обласної прокуратури
 
 
 
Приєднані файли:
Правила трудового розпорядку.doc

кількість переглядів: 78042