Правила внутрішнього службового розпорядку для прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області

 
 
   
ПОГОДЖЕНО
Центральним комітетом Незалежної профспілки
працівників прокуратури
Донецької області
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами працівників органів прокуратури Донецької області 17.11. 2016
 
Із змінами, затвердженими загальними зборами працівників органів прокуратури Донецької області  20.10.2017, внесеними наказом прокурора області від 11.10.2018 № 807-к
 
ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
для прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області,
місцевих прокуратур Донецької області
 
1.1.  Правила внутрішнього службового розпорядку (далі – Правила) для прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області (далі – працівники органів прокуратури Донецької області) розроблені відповідно до вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про прокуратуру», «Про відпустки» та інших нормативно-правових актів.
1.2. Організація і діяльність прокуратури Донецької області та місцевих прокуратур Донецької області, статус прокурорів визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
1.3. Правила визначають основні права та обов'язки працівників, режим роботи, засади регулювання службових та трудових відносин і запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників.
1.4. Правила є обов’язковими для всіх прокурорсько-слідчих працівників  прокуратури Донецької області,  прокурорських працівників місцевих прокуратур Донецької області. Усі питання, пов’язані із їх застосуванням, вирішує прокурор Донецької області в межах наданих йому повноважень, а у випадках, визначених чинним законодавством, – спільно або за погодженням з ЦК Незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області.
 
II. Порядок зайняття посади прокурора, звільнення, припинення, зупинення його повноважень на посаді у прокуратурі Донецької області
2.1. Зайняття посади прокурора, звільнення, припинення, зупинення його повноважень на посаді у прокуратурі Донецької області та місцевих прокуратурах Донецької області здійснюється у порядку, передбаченому розділами V, VII Закону України «Про прокуратуру».
 
 
Ш.  Основні права і обов’язки працівників прокуратури Донецької області
3.1. Прокурорсько-слідчі працівники прокуратури Донецької області користуються правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України, вони мають право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників прокуратури Донецької області та інших осіб;
- чітке визначення своїх посадових та службових обов’язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);
- на оплату праці залежно від займаної посади, класного чину, якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;
- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;
- захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку;
- безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження служби (перебування на роботі), в необхідних випадках давати особисті пояснення.
3.2. Основними  обов’язками  прокурорсько-слідчих працівників  прокуратури  Донецької області є:
- дотримання Конституції України, Закону України «Про прокуратуру»,  інших законів України, Регламенту регіональної прокуратури Донецької області, цих Правил та інших нормативних актів Генерального прокурора України;
- сприяння утвердженню верховенства права, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та правил суспільного життя;
- сумлінне виконання покладених на них функціональних обов'язків, своєчасне і точне виконання наказів, вказівок Генерального прокурора України, керівництва прокуратури Донецької області та керівників відповідних структурних підрозділів у межах визначених повноважень;
- виявлення ініціативи в роботі, підвищення її якості та ефективності;
- недопущення порушень прав і свобод людини, скоєння проступків, у тому числі корупційних проявів, які порочать їх як працівників;
- вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та повідомлення невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення своєї професійної майстерності;
- дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
- тримання в порядку свого робочого місця, забезпечення економного витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей);
- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництво прокуратури Донецької області;
- суворе дотримання  вимог щодо заборони паління тютюнових виробів на робочих місцях, сходах, у тамбурах, туалетах, складських та виробничих приміщеннях, крім спеціально відведених місць, обладнаних кімнат;
- дотримання під час виконання службових обов’язків та перебування в приміщенні прокуратури області ділового стилю одягу.
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.
3.3. Обсяг функціональних обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю посадою, спеціальністю, кваліфікацією, визначається законами України, виданими на їх виконання наказами, вказівками Генерального прокурора України, Регламентом регіональної прокуратури Донецької області, положеннями про структурні підрозділи регіональної прокуратури Донецької області, посадовими інструкціями та розподілом функціональних обов’язків, затвердженими у встановленому порядку.
 
IV. Основні обов’язки працівників керівного складу прокуратури Донецької області
4.1. Працівники керівного складу прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області у межах наданих їм повноважень зобов’язані:
-     неухильно дотримуватися вимог Закону України «Про прокуратуру»;
 
-     створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання покладених на них обов’язків;
-     забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи;
-     здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової та виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
-     забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки відповідно до законодавства;
-      сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
-     застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;
- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;
-     забезпечувати систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації та компетентності.
Керівники структурних підрозділів прокуратури області, місцевих прокуратур Донецької області не мають права вимагати від підпорядкованих їм працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором чи функціональними обов’язками.
 
          V. Робочий час і його використання. Час відпочинку
          5.1. Нормальна тривалість робочого часу прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.
          Згідно з діючим режимом роботи у прокуратурі Донецької області встановлено такий трудовий розпорядок:
-    початок роботи з 9 години – упродовж робочого тижня;
-   перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – упродовж робочого тижня;
-   кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;
-   напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочено на одну годину.
          З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також використання робочого часу, за наявності рекомендації Кабінету Міністрів України, може видаватись відповідний наказ про перенесення вихідних днів, який погоджується з ЦК Незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області.
          Залучення прокурорсько-слідчих працівників для виконання невідкладної та непередбаченої роботи у святкові, неробочі та вихідні дні, а також у надурочний час проводиться у випадках та у порядку, передбачених законодавством.
          У святкові дні згідно з наказом прокурора Донецької області з метою вирішення невідкладних питань, отримання термінової інформації здійснюється чергування оперативними працівниками апарату.
          5.2. Керівники структурних підрозділів прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області зобов’язані контролювати присутність на роботі прокурорсько-слідчих працівників  упродовж робочого дня.
У структурних підрозділах прокуратури Донецької області, місцевих прокуратурах Донецької області ведеться облік робочого часу працівників шляхом складання табелів відповідальною особою. Щомісячно 13 і 21 числа табель за погодженням з відділом роботи з кадрами передається до відділу фінансування та бухгалтерського обліку за підписом керівника структурного підрозділу прокуратури Донецької області, місцевої прокуратури Донецької області і відповідальної за це особи.
Перебування прокурорсько-слідчих працівників структурних підрозділів прокуратури Донецької області та місцевих прокуратур Донецької області із службових питань у робочий час за межами приміщень органів прокуратури Донецької області повинно бути з відома керівника відповідного підрозділу, місцевої  прокуратури Донецької області, а керівників самостійних структурних підрозділів – прокурора області або відповідного заступника прокурора області.
5.3. Забороняється в робочий час:
-   відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, не пов’язаних з основною діяльністю;
-    скликати збори, засідання і наради з громадських справ.
          5.4. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом прокуратури області може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
          5.5. Матеріальне і соціальне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області передбачено статтями 81-85 Закону України «Про прокуратуру», відповідними постановами Кабінету Міністрів України та наказами Генерального прокурора України.
          Прокурорсько-слідчим працівникам прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати прокурора. У разі якщо вказані працівники мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. Крім цього, прокурору може надаватись додаткова та інші відпустки, передбачені законом.
Для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань прокурори можуть бути відкликані з щорічної основної чи додаткової оплачуваної відпустки. Частина невикористаної відпустки надається прокурорам у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат у зв’язку з відкликанням із відпустки. Порядок такого відшкодування здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом прокуратури Донецької області, місцевих прокуратур Донецької області з урахуванням необхідності забезпечення роботи органів прокуратури області, сприятливих умов для відпочинку працівників.
Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників органів прокуратури Донецької області.
 
VI. Заохочення
6.1. За сумлінне, добросовісне і зразкове виконання службових обов’язків, ініціативність та оперативність у роботі до прокурорсько-слідчих працівників  органів прокуратури Донецької області застосовуються такі форми заохочення прокурором області:
-     преміювання та встановлення надбавок;
-     подяка;
-     подарунок.
Заохочення прокурорсько-слідчих працівників прокуратури області, місцевих прокуратур здійснюється згідно Закону України «Про прокуратуру», Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України №1796 ід 06.11.1991, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, наказів Генерального прокурора України №№ 85 та 87 від 18.06.2015, № 234 від 09.08.2017, Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Генерального прокурора України, цих Правил, тощо.
Заохочення працівників органів прокуратури Донецької області здійснюється прокурором області за власної ініціативи або за поданнями керівників самостійних структурних підрозділів, узгодженими з відповідними заступниками прокурора області, місцевих прокуратур Донецької області, оголошується його наказами і заноситься до трудової книжки працівника.
За особливі службові заслуги працівники можуть бути представлені до відзначення державними нагородами, грамотами та почесними грамотами, нагрудними знаками, а також іншими відзнаками.
 
VII. Відповідальність за порушення службової дисципліни
          8.1. Вирішення питань щодо притягнення прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури Донецької області до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження здійснюється відповідно до положень розділу VI Закону України «Про прокуратуру».
8.2. Розслідування фактів, пов’язаних з неправомірною поведінкою прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури області проводити в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженою наказом Генерального прокурора України № 343 від 06.12.2017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.01.2018 за № 8/31460.
 
VIII. Порядок внесення змін до Правил внутрішнього службового розпорядку для прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області
8.1. Зміни до Правил внутрішнього службового розпорядку для прокурорсько-слідчих працівників прокуратури Донецької області, необхідність внесення яких виникає виключно у зв’язку із зміною у нормативно-правових актах, вносяться наказом керівника прокуратури області за попереднім узгодженням з  Центральним комітетом Незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області без скликання загальних зборів працівників органів прокуратури області.
9.2. Інші зміни до Правил внутрішнього службового розпорядку для прокурорсько-слідчих працівників  прокуратури Донецької області вносяться шляхом затвердження на загальних зборах працівників органів прокуратури області за поданням керівника прокуратури Донецької області і погодженням з Центральним комітетом Незалежної профспілки працівників прокуратури Донецької області.
 
 
 
Відділ роботи з кадрами
прокуратури Донецької області
 
 

кількість переглядів: 837